Bed Bug Prevention and Control – Hmong Language


Daim yeeb yaj kiab no yuav pab koj:

• Kom koj paub tias kab tshaum tshooj yog dab tsi thiab yog vim li cas thiaj yog teeb meem.
• Ua raws cov kauj ruam tseem ceeb los tiv thaiv yog thaum koj xav tias koj muaj kab tshaum tshooj.
• Tiv thaiv kom cov kab tshaum tshooj no txhob los tau rau hauv koj tsev thiab
• Kom koj to taub tswj tias yuav tswj li cas yog thaum koj paub tias koj lub tsev muaj lawm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *